You are here: Home > The Society > Constitution and ByLaws > Office Bearers Duties

Office Bearers Duties

1. Pengerusi dalam tempoh menyandang jawatannya, hendaklah menjadi pengerusi semua mesyuarat Agung dan semua mesyuarat Jawatankuasa dan bertanggungjawab atas kesempurnaan perjalanan semua mesyuarat. Ia mempunyai undi pemutus dan hendaklah dia menandatangani semua peringatan mesyuarat bila diluluskan. Ia hendaklah menandatangani semua cek pertubuhan bersama Setiausaha dan Bendahari.

2. Timbalan Pengerusi hendaklah memangku Jawatan Pengerusi semasa ketiadaannya. 

3. Setiausaha hendaklah menjalani pentadbiran pertubuhan mengikut undang-undang dan hendaklah ia menjalankan perintah Mesyuarat Agung dan Jawatankuasa. Ia bertanggungjawap menjalankan urusan surat-menyurat dan menyimpan semua buku, surat, kertas kecuali akaun dan buku-buku kewangan. Setiausaha hendaklah menyimpan buku daftar ahli yang mengandungi butir-butir seperti nama, tempat dan tarikh lahir, nombor kad pengenalan, pekerjaan, nama dan alamat majikan dan alamat rumah tiap-tiap ahli. Ia hendaklah hadir di dalam semua mesyuarat dan membuat catatan mesyuarat. Ia hendaklah menandatangani semua cek pertubuhan bersama-sama dengan Pengerusi dan Bendahari. Setiausaha hendaklah dalam tempoh masa 60 hari dari tarikh Mesyuarat Agung Tahunan diadakan mengirimkan penyata tahunan Pertubuhan kepada Pendaftar Pertubuhan sebagaimana yang dikehendaki di bawah Seksyen 14(1) Akta Petubuhan, 1996.

4. Penolong Setiausaha hendaklah menolong Setiausaha menjalankan kerja-kerja dan memangku jawatan itu semasa ketiadaan Setiausaha.

5. Bendahari adalah bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Pertubuhan. Ia hendaklah membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawap di atas ketepatannya. Ia hendaklah menandatangani semua cek Pertubuhan bersama-sama dengan Pengerusi dan Setiausaha.

6. Penolong Bendahari hendaklah menolong Bendahari menjalankan kerja-kerja dan memangku jawatan itu semasa ketiadaan Bendahari.

7. Ahli Jawatankuasa Biasa hendaklah membantu Jawatankuasa dalam menjalakan tugas yang diarahkan olehnya.

13th AGM
MNA Annual General Meeting

2 May 2024

13th AGM
MNA Annual General Meeting

2 May 2024